fbpx

Specjalizacje

Prawo spółek i sprawy korporacyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników czy akcjonariuszy, a także obsługę stowarzyszeń i fundacji, na każdym etapie ich funkcjonowania.

Oferujemy doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju spółki, w tym także z uwzględnieniem aspektów podatkowych i prawnych związanych ze specyfiką danej branży.

Doradzamy przy zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Oferujemy obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz udział w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych.

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz zakończenia spraw związanych z ich działalnością. Doradzamy w sytuacjach spornych w spółce i prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania polubowne oraz sądowe.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy wyborze i tworzeniu wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych i zakresu ponoszonej odpowiedzialności za zobowiązania w kontekście planowanego celu gospodarczego spółki. Dokonujemy analizy ograniczeń prawnych mogących mieć wpływ na zawiązanie i funkcjonowanie spółki oraz opracowujemy i wdrażamy dostosowany do potrzeb Klienta indywidualny model prawny. Doradzamy przy sporządzeniu umowy spółki lub statutu, zapewniamy współpracę z notariuszem, przygotowujemy kompletną dokumentację wymaganą do wpisu spółki do odpowiednich rejestrów i ewidencji oraz monitorujemy przebieg postępowania rejestrowego.

Nasze wsparcie obejmuje również tworzenie spółek celowych (SPV) oraz realizację kapitałową umów typu joint venture w celu wdrożenia konkretnego modelu inwestycyjnego. Służymy pomocą również przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń.

Prawnicy Kancelarii świadczą kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w ramach którego wspierają działania organów spółek oraz monitorują wypełnianie przez spółki i przez ich organy obowiązków prawnych. Wspieramy naszych Klientów w zakresie wprowadzania zmian wynikających z praktycznych aspektów funkcjonowania spółki, w tym pomagamy we wprowadzaniu zmian do umowy spółki lub statutu oraz opracowujemy wewnętrzne zasady działania organów. Sporządzamy dokumentację związaną z ustanowieniem ładu korporacyjnego w spółkach. Ponadto udzielamy naszym Klientom wsparcia w podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, zbyciu, nabyciu, umorzeniu i zastawieniu udziałów lub akcji, oraz w czynnościach związanych ze zmianami w składzie wspólników lub akcjonariuszy spółki.

Oferujemy również kompleksowe wsparcie przy odbywaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych, czy zarządów. Doradzamy w zakresie oceny ważności uchwał organów spółki oraz możliwości ich podważenia na drodze sądowej.

Zapewniamy świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w przypadku zaistnienia przesłanki rozwiązania spółki i konieczności przeprowadzenia jej likwidacji lub uzgodnienia innego sposobu zakończenia działalności spółki. Oferujemy pełne wsparcie procesu zmierzającego do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prawnicy Kancelarii sporządzają kompletną dokumentację wymaganą do likwidacji spółki począwszy od otwarcia likwidacji do zakończenia bytu prawnego spółki.

Służymy ponadto wsparciem w prowadzeniu czynności likwidacyjnych przez likwidatorów, w tym w zakresie upłynnienia majątku spółki i zakończenia postępowań, których spółka jest stroną.

Oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu zagadnień pojawiających się na tle prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w następujących obszarach:

  • analiza i optymalizacja stosunków prawnych podmiotu gospodarczego pod kątem przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego;
  • opracowywanie wniosków w postępowaniu restrukturyzacyjnym i doradztwo w zakresie układu z wierzycielami;
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym;
  • doradztwo w zakresie nabywania składników masy upadłości.

Wspieramy naszych Klientów w konfliktach z udziałem wspólników, organów i samej spółki.  Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów wewnętrznych pomiędzy wspólnikami oraz w sporach, których stroną jest były wspólnik spółki. Pomagamy w sytuacji wyłączenia wspólnika ze spółki oraz w przeprowadzeniu procesu wykupu akcjonariusza mniejszościowego. Przedmiotem naszej praktyki są także konflikty powstałe na tle naruszenia zakazu konkurencji oraz zachowań godzących w interesy spółki.

Opinie klientów

Kancelaria wykazała się bardzo szybką reakcją na moje potrzeby w zakresie prawa spółek. Jeszcze tego samego dnia po kontakcie z kancelarią udało się spotkać i przedstawić sprawę co miało znaczący wpływ na jej dalszy przebieg.
Duży profesjonalizm, stanowczość oraz głęboka analiza prawna sprawiła iż mimo wydawać się mogło straconej pozycji udało się w zadowalający sposób wyjść z konfliktu. Sprawa dotyczyła sporu wspólników spółki z o.o.

Przedsiębiorca z branży metalowej