fbpx

Specjalizacje

Zamówienia publiczne i ppp

Dysponujemy zespołem ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, gwarantujące naszym Klientom profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu, od przygotowania postępowania lub oferty, po reprezentację prawną w postępowaniach odwoławczych. Doradzamy przy wyborze właściwego trybu realizacji zadania publicznego uwzględniając uwarunkowania organizacyjne, prawne i podatkowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę w praktyce stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i zamawiającego. Usługi z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oferujemy zarówno podmiotom publicznym (głównie samorządom lokalnym), jak i partnerom prywatnym (przedsiębiorcom) zaangażowanym w tworzenie rozwiązań opartych na modelu ppp.

Nasze usługi obejmują przygotowanie i obsługę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Oferujemy stronie publicznej wsparcie przy: przygotowaniu projektów umów, dokumentacji postępowania, ustaleniu warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert. Ponadto udzielamy wsparcia w toku postępowań i podczas negocjacji, w tym w charakterze biegłego.

W ramach doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji wspieramy wykonawców, podmioty prywatne w przygotowaniu ofert oraz ich weryfikacji w zakresie zgodności z warunkami postępowania. Zapewniamy doradztwo podczas negocjacji ze stroną publiczną.

W ramach aktywności Kancelarii na gruncie ustawy PZP oferujemy prowadzenie audytów w zakresie właściwego stosowania przez zamawiających przepisów ustawy PZP. Jednocześnie zapewniamy usługi w zakresie weryfikacji obowiązujących u zamawiających regulaminów udzielania zamówień oraz innej, związanej z nimi dokumentacji, a także przygotowanie właściwych regulaminów lub dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Oferujemy pełną obsługę w aspekcie środków ochrony prawnej oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami.

Piotr Liberski

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

piotr.liberski@piszcz.pl