fbpx

Specjalizacje

Spory sądowe

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów (przedsiębiorców i osób fizycznych) w sprawach sądowych. Zapewniamy reprezentację w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach nieprocesowych: rodzinnych, spadkowych, wieczystoksięgowych i in. Występujemy zarówno przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi.

Dzięki przynależności – jako jedna z dwóch kancelarii prawnych w Polsce – do międzynarodowej sieci Legal Netlink Allance jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną w sporach sądowych i egzekucyjnych poza granicami Polski

Opierając się na doświadczeniu uzyskanym w toku licznych postępowań sądowych dokonujemy szczegółowej analizy każdej sprawy. W trosce o dobro naszych Klientów oceniamy zasadność inicjowania postępowania, uwzględniając możliwe do osiągnięcia efekty i powiązane z procesem koszty. Przygotowujemy optymalną strategię procesową przy wykorzystaniu konkretnych środków ochrony prawnej.

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności. Sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty, wspomagamy negocjacje z dłużnikami, przygotowujemy porozumienia i ugody oraz nadzorujemy ich realizację. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w pełnym zakresie, prowadzimy również sprawy egzekucyjne i zabezpieczające.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy, mobbingu, w zakresie prawidłowości rozwiązania umów o pracę oraz innych roszczeniach wynikających ze stosunku prac

Wspieramy Klientów w postępowaniach wynikających z konfliktów pomiędzy wspólnikami spółki handlowej, jej organami oraz samą spółką. Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu, zarówno sporów wewnętrznych w spółce, jak również sporów, których stroną jest były wspólnik. Pomagamy w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki, procesie wykupu akcjonariusza mniejszościowego, czy też sporach powstałych na tle naruszenia zakazu konkurencji.

Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych dotyczących nieruchomości. Dotyczy to zarówno postępowań związanych z procesem inwestycyjnym, jak również sporów związanych z wykonawstwem, podwykonawstwem, inwestycjami realizowanymi przez inwestora zastępczego lub generalnego wykonawcę. Wspomagamy pracownie architektoniczne w zakresie należytego zabezpieczenia praw autorskich. Doradzamy Klientom w sporach wynikających z umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy, związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, odszkodowaniami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Oferujemy zastępstwo procesowe w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, szkód powstałych w transporcie czy rolnictwie, jak również w wypadkach spowodowanych przez produkt niebezpieczny czy wymykających z pomówień lub zniesławienia. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkód powstałych we wszystkich dobrach prawnie chronionych. Nadzorujemy egzekucję zapadłych wyroków z powyższych tytułów, także w zakresie dopełnienia przez naruszających dobra osobiste czynności potrzebnych do usunięcia skutków takich naruszeń, złożenia stosownych oświadczeń oraz wykonania innych obowiązków.

Oferujemy obsługę prawną Klientów w zakresie składania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości oraz reprezentację w tych postępowaniach. Zapewniamy pomoc w przygotowaniu propozycji układowych, w tym ustaleniu zasad ich realizacji i finansowania. Zapewniamy zastępstwo w trakcie postępowań, w tych udział w Zgromadzeniach Wierzycieli, Radzie Wierzycieli oraz innych organach. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej, doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych.

Wsparcie Kancelarii obejmuje pomoc w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, jak również przed innymi organami władzy publicznej, m. in przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, czy Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.