fbpx

Specjalizacje

Ochrona konkurencji i konsumentów

Kancelaria świadczy pomoc prawną z obszaru szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Doradztwo dostosowane jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem rodzaju i skali prowadzonej działalności. Priorytetem naszych działań jest umożliwienie Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Posiadamy doświadczenie w zakresie analizy porozumień (w tym wertykalnych i horyzontalnych) między przedsiębiorcami, bądź innych zachowań rynkowych przedsiębiorców pod kątem stosowania zakazanych przez ustawodawcę praktyk ograniczających konkurencję.

Doradztwo prawne Kancelarii w powyższym zakresie  obejmuje między innymi:

  • analizę umów pod kątem postanowień, które mogą być uznane za praktyki ograniczające konkurencję;
  • sporządzanie umów, bądź też poszczególnych postanowień umownych w takim kształcie, aby wyeliminować lub ograniczyć ryzyko uznania danego postanowienia za praktykę ograniczającą konkurencję;
  • analizę zachowań podmiotu, posiadającego pozycję dominującą na rynku pod kątem ryzyka uznania danego zachowania przedsiębiorcy za nadużywanie pozycji dominującej;
  • wprowadzenie u przedsiębiorcy programów i rozwiązań służących zapobieganiu naruszania przepisów o ochronie konkurencji przez pracowników i współpracowników przedsiębiorcy (polityka Compliance).

Aktualnie obowiązujące prawo w sposób szczególny chroni konsumentów przed stosowaniem przez przedsiębiorców w umowach (w tym ogólnych warunkach umów, regulaminach) tzw. niedozwolonych postanowień (klauzul abuzywnych). Z uwagi na możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kar przez Prezesa UOKiK za stosowanie powyższych postanowień w umowach z konsumentami, istotne jest ostrożne redagowanie wzorców.

W ramach świadczenia doradztwa prawnego w powyższym zakresie analizujemy stosowane przez Klienta wzory umów skierowane do konsumentów pod kątem występowania klauzul abuzywnych, a także redagujemy wzory umów z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki orzeczniczej sądów i Prezesa UOKiK.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa UOKiK, a także przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie oraz Sądem Najwyższym (m.in. w zakresie spraw dotyczących zagadnień antymonopolowych, w sprawach o uznanie wzorca umowy za niedozwolone).

Przygotowujemy wnioski w programie leniency w przypadku stwierdzenia udziału przedsiębiorcy w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Bierzemy udział w kontrolach lub przeszukaniach przedsiębiorcy dokonywanych przez Prezesa UOKiK.

Kontrola koncentracji jest nieodzownym elementem wszelkiego rodzaju połączeń, przejęć, utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, a nawet przejęcia pakietu kontrolnego udziałów (akcji) przez osobę fizyczną. Z uwagi na stosunkowo niski próg zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z przepisów prawa, analiza obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK powinna być w zasadzie zawsze przeprowadzana.

Doradztwo prawne Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje między innymi analizę obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i pomoc w przygotowaniu zgłoszenia zamiaru koncentracji.

W przypadku koncentracji przedsiębiorców działających na skalę europejską niezbędne może okazać się zgłoszenie zamiaru koncentracji Komisji Europejskiej zgodnie z właściwymi przepisami unijnymi. Kancelaria doradza swoim Klientom w zakresie przeprowadzania analizy, jaki organ jest właściwym do zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz udziela pomocy w przygotowaniu stosownego zgłoszenia do Komisji Europejskiej.