fbpx

Monika Bogdał

Radca prawny, kierownik zespołu nowych technologii, audytor wiodący ISO 27001. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła kurs zarządzania nowoczesnymi technologiami na Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii i studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W Kancelarii kieruje zespołem realizującym projekty w obszarze Nowych Technologii. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa danych, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doradza Klientom w kwestiach związanych z szeroko rozumianym compliance, m.in. w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących identyfikacji i analizy ryzyka oraz organizacji procesów związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów IT i OT w przedsiębiorstwach. Opracowuje i wspiera przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem szacowania ryzyka i zarządzania incydentami w sieciach IT i OT przez operatorów infrastruktury krytycznej. Przeprowadzała audyty zgodności z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz infrastruktury cyfrowej. Doradza operatorom usług kluczowych, dostawcom usług cyfrowych i podmiotom publicznym w zakresie ich obowiązków związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

Ma bogate doświadczenie związane z szeroko rozumianą energetyką. Wspiera spółki obrotu oraz dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu (głównie OSDn i OSDW) w bieżącej działalności i w toku procesów legislacyjnych. Przygotowuje i opiniuje kontrakty energetyczne. Doradza w kwestiach związanych z energią odnawialną i funkcjonowaniem przemysłu energochłonnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemów DSR oraz rozwiązań opartych na technologii blockchain.

Jest odpowiedzialna za koordynację projektów i zleceń związanych z procesami produkcyjnymi i ich automatyzacją. Doradza w kwestiach dotyczących ochrony środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska, poborem wód i odprowadzaniem ścieków). Wspiera Klientów przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz kosmetycznych (m.in. obowiązków na gruncie REACH, CLP i CPR oraz przepisów implementujących dyrektywy EMC i LVD).

Reprezentuje Klientów przed organami nadzoru rynku, Prezesem URE, UOKiK oraz sądami. Regularnie prowadzi szkolenia i wygłasza prelekcje na temat praktycznych aspektów funkcjonowania branży technologicznej, energetycznej, budowlanej i wodno-kanalizacyjnej. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej.

Monika Bogdał
Monika Bogdał Radca prawny monika.bogdal@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
 • przygotowuje i opiniuje umowy sprzedaży, dystrybucji i kompleksowe kontrakty na dostawy energii elektrycznej, ciepła i paliwa gazowego, w tym na transgraniczny zakup paliwa gazowego na podstawie umowy w formacie EFET;
 • opiniuje zasady prawidłowego wstrzymania i wznowienia dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych;
 • tworzy Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;
 • bierze udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z postępowaniami taryfowymi i uzyskiwaniem koncesji;
 • wspiera organizowanie i prowadzenie działalności związanej z instalacjami OZE i rozliczaniem kolorowych obowiązków;
 • opiniuje pod kątem prawno-podatkowym wdrażane przez Klientów systemy fakturowania odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych oraz możliwość korzystania przez nich ze zwolnień w podatku akcyzowym;
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym m.in. w sprawach związanych z wymierzeniem kary za naruszenie zasad wykonywania działalności koncesjonowanej;
 • wspiera Klientów przy przygotowywaniu do wprowadzenia na rynek wyrobów budowlanych, elektryczny i elektronicznych oraz kosmetycznych w zakresie właściwego ich oznakowania i przygotowania wymaganej dokumentacji towarzyszącej – w tym wyrobów wytwarzanych poza granicami Unii Europejskiej i dla sieci DIY sprzedawanych pod marką własną;
 • wspiera Klientów w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego i wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;
  tworzy i opiniuje umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z zakładów przemysłowych, zajmuje się prawnymi aspektami gospodarowania odpadami u podwykonawców i ustala wytyczne w zakresie zasad międzynarodowego transportu odpadów;
 • wspiera Klientów przy przekwalifikowywaniu odpadów na produkty uboczne i w zakresie wypełnienia przez nich obowiązków na gruncie Rozporządzenia REACH lub CLP;