fbpx

Branże

Nieruchomości

Nieruchomości stanowią jedną z głównych i zarazem ważniejszych części praktyki naszej kancelarii prawnej. Świadczymy pomoc prawną we wszelkich cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami.

Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomościami, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, aż do przygotowywania albo zaopiniowania projektów umów w tym zakresie.

Doradzamy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

Świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. Współpracujemy przy sporządzaniu planów miejscowych, dokonujemy analizy ustaleń planów miejscowych. Doradzamy w zakresie kwestii formalnych związanych z oceną oddziaływania planu albo przedsięwzięcia na środowisko, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony konserwatorskiej.

Świadczymy pomoc we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami takimi jak: podziały nieruchomości, wywłaszczanie, obrót nieruchomościami publicznymi. Prowadzimy sprawy związane z procesami uwłaszczeniowymi i komunalizacyjnymi.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy.

Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Badamy stan prawny nieruchomości (due diligence), identyfikujemy ryzyka prawne, wskazujemy rozwiązania stwierdzonych zagrożeń. Doradzamy w zakresie najbardziej optymalnych prawnie i podatkowo sposobów nabycia/zbycia nieruchomości. Przygotowujemy dokumentację związaną z transakcją, reprezentujemy Klientów w trakcie negocjacji, doradzamy w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez kontrahentów. Jako doradca prawny braliśmy udział w kilkudziesięciu transakcjach, których przedmiotem były zarówno relatywnie niewielkie nieruchomości niezabudowane, jak i wynajęte budynki biurowe o wielomilionowej wartości.

Obsługujemy transakcje sprzedaży nieruchomości rolnych przez ANR oraz pomiędzy podmiotami prywatnymi, przygotowujemy dokumentacje transakcyjne oraz negocjujemy warunki umów w imieniu naszych Klientów. Prowadzimy postępowania dotyczące podziałów i scalania nieruchomości rolnych, wywłaszczenia nieruchomości rolnych pod drogi publiczne, w tym w szczególności w zakresie uzyskania odszkodowania. Regulujemy stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych, doradzamy w zakresie umów dzierżawy nieruchomości rolnych i rozliczenia nakładów z wydzierżawiającym, a także w problemach dotyczących służebności, w tym służebności przesyłu.

Wspomagamy Klientów przy negocjowaniu umów najmu i dzierżawy. Doradzamy w procesach komercjalizacji powierzchni biurowych, centrów handlowych i centrów logistycznych, w tym na etapie tworzenia koncepcji komercjalizacji, etapie pre-lease, etapie negocjowania i zawierania umów najmu, jak i wydania powierzchni najemcom. Tworzymy umowy o zarządzanie, dokumenty regulujące funkcjonowanie obiektów (np. regulaminy) oraz umowy współwłaścicieli powierzchni w przypadku sprzedaży części inwestycji.

Od początku działalności Kancelarii zapewnienie Klientom prawnego wsparcia w procesie inwestycyjno-budowlanym było jednym z ważniejszych obszarów naszego doradztwa.

Przejdź na podstronę specjalizacji.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Dotyczy to zarówno postępowań ściśle związanych z procesem inwestycyjnym, jak i innych sporów, przedmiotem których są nieruchomości. Reprezentujemy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w sporach dotyczących roszczeń związanych z wykonawstwem, podwykonawstwem, inwestycjami realizowanymi przez inwestora zastępczego lub generalnego wykonawcę i to zarówno w zakresie finansowym, jak i organizacyjnym. Wspomagamy pracownie architektoniczne w zakresie należytego zabezpieczenia praw autorskich. Doradzamy Klientom w sporach sądowych dotyczących umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu, w postępowaniach związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, odszkodowaniami z tytułu bezumownego korzystania. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

Doradzamy w transakcjach obejmujących analizę prawną dokumentacji kredytowej wraz z dokumentacją zabezpieczającą. Nasza obsługa obejmuje wsparcie w transakcjach dotyczących finansowania  realizacji inwestycji lub zakupu nieruchomości z różnych źródeł, w tym umów o finansowanie przedsięwzięcia czy leasingu zwrotnego nieruchomości.

Oferta pomocy prawnej Kancelarii w zakresie leasingu zwrotnego nieruchomości obejmuje doradztwo prawne przy wstępnym wytypowaniu przedmiotu leasingu, jego audyt prawny, doradztwo prawne w przedmiocie struktury transakcji i trybu zawarcia umowy leasingu operacyjnego zwrotnego, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji w zakresie realizacji przetargu.

Wspieramy naszych Klientów w sprawach związanych z procesami uwłaszczeniowymi i komunalizacyjnymi. W swojej dotychczasowej praktyce prowadziliśmy spory dotyczące uwłaszczenia i komunalizacji pomiędzy gminami oraz państwowymi osobami prawnymi, z których największy dotyczył około 26 ha położonych w centrum jednego z 5 największych miast w Polsce.

W ramach podziałów spółek kapitałowych wspieramy naszych Klientów w analizie stanu prawnego i faktycznego pod kątem możliwości wydzielenia ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym nieruchomości wraz z częścią majątku pozwalającą na prowadzenie działalności powiązanej z tą nieruchomością pod kątem dalszej jej sprzedaży, bądź wniesienia do innej spółki celem optymalizacji działalności.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, rozliczania nakładów oraz w postępowaniach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność.

Wspieramy Klientów Kancelarii w negocjacjach z przedsiębiorstwami przesyłowymi w przedmiocie zawarcia umów ustanowienia służebności przesyłu i wynagrodzenia z tego tytułu, a także w postępowaniach sądowych w zakresie uzyskania odszkodowania za zajęcie gruntu przez instalacje przesyłowe i za bezumowne korzystanie.

W ramach realizowanych transakcji związanych z nieruchomościami oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. W szczególności oceniamy skutki podatkowe planowanych transakcji, dokonujemy weryfikacji obowiązku opodatkowania transakcji obrotu nieruchomościami na gruncie podatku VAT, przeprowadzamy audyty podatkowe, występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.  Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych.