fbpx

Branże

Sektor publiczny

Sektor publiczny jest dla naszej Kancelarii bardzo ważną dziedziną aktywności zawodowej. Współpraca z samorządami, spółkami komunalnymi i spółkami Skarbu Państwa oraz problematyka z nimi związana towarzyszy nam od początku działalności.
Przez lata praktyki nabyliśmy niezbędną wiedzę i wykształciliśmy zespół specjalistów zajmujących się doradztwem z zakresu prawa samorządowego, gospodarki komunalnej, inwestycji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, czy gospodarki odpadami. Nasze kompetencje merytoryczne oparte są o praktyczne doświadczenia w sektorze publicznym oraz otwartość na pomysły i zrozumienie potrzeb samorządu, co pozwala zapewnić naszym Klientom kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji zadań publicznych.

Istotą skutecznej i odpowiedzialnej pracy dla samorządów jest nie tylko znajomość przepisów samorządowych, ale i zrozumienie specyfiki prawnej związanej ze sferą publiczną i jej praktyczna znajomość.

Kancelaria wielokrotnie doradzała przy dużych projektach inwestycyjnych. W realizowanych projektach specjaliści Kancelarii opracowują lub doradzają przy opracowywaniu modeli organizacyjno-prawnych i podatkowych uwzględniających specyfikę przedsięwzięcia, oczekiwania i potrzeby inwestora. W konsekwencji optymalizują wydatki inwestycyjne i obciążenia podatkowe oraz maksymalizują korzyści społeczno-gospodarcze wynikające dla samorządu z ich zastosowania.

Współpraca Kancelarii z sektorem publicznym przyniosła Kancelarii szereg doświadczeń z zakresu gospodarki komunalnej. Byliśmy doradcą przy ważnych inwestycjach samorządowych, m.in. budowie szpitala wojewódzkiego w nowatorskiej formule, parkingów kubaturowych w koncesji na roboty budowlane, organizacji dużej międzynarodowej imprezy sportowej, czy przekształceniu ogrodu zoologicznego w spółkę prawa handlowego.
Nabyte w tym zakresie doświadczenia Kancelarii oraz otwartość na pomysły i potrzeby samorządu pozwalają zapewnić naszym Klientom kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji zadań publicznych.

Wieloletnia współpraca z samorządami oraz doskonała znajomość sfery użyteczności publicznej umożliwiają nam identyfikowanie i rozwiązywanie coraz to nowych problemów trapiących gminy, utrudniających im wykonywanie zadań ustawowych. Jedną z takich kwestii jest problem świadczenia usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz pobierania z tego tytułu opłat wynikający z wyłączenia wód deszczowych z kategorii ścieków i niedostosowania przepisów do ich nowego statusu. Wykorzystując swoje doświadczenie jesteśmy w stanie służyć Państwu pomocą w rozwiązaniu dylematów z tym związanych, w tym w opracowaniu i wdrożeniu słusznego modelu realizacji tego zadania.

System gospodarki odpadami po reformie „śmieciowej” obowiązującej od lipca 2013 r. oraz po kolejnych zmianach, wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych  z czerwca 2016 r., powoduje szereg problemów związanych z organizacją systemu śmieciowego, dostosowaniem się do aktualnego stanu prawnego oraz właściwym stosowaniem obowiązujących przepisów.
W zakresie naszego działania znajdują się:

  • wsparcie gmin przy przygotowaniu i obsłudze przetargów na odbiór odpadów komunalnych,
  • partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze gospodarki odpadami,
  • wsparcie w zakresie realizacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
  • bieżąca obsługa przedsiębiorstw odpadowych i innych przedsiębiorstw komunalnych z zakresu gospodarki odpadami,
  • doradztwo w zakresie wymogów prawa ochrony środowiska,
  • wsparcie przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych.

W zakresie szeroko pojętego doradztwa dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego nasza Kancelaria jest jednym z pionierów i liderów na rynku. Pomagamy organizatorom przy opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji dotyczących kształtowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Sporządzane przez nas analizy obejmują szczególnie interpretację przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tzw. rozporządzenia nr 1370. Opiniujemy projekty uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i proponujemy rozwiązania w zakresie ich współpracy (m.in. projekty porozumień między JST). Przygotowujemy i negocjujemy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Od lat organizujemy i występujemy na branżowych seminariach i szkoleniach, w trakcie których nasi specjaliści dzielą się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem.

Jednostki sektora finansów publicznych mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie likwidacji jednostek i zakładów budżetowych oraz dokonywania ich reorganizacji i konwersji w spółki prawa handlowego.

Dysponujemy zespołem ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, gwarantujące naszym Klientom profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu, od przygotowania postępowania lub oferty, po reprezentację prawną w postępowaniach odwoławczych.

Przejdź na podstronę specjalizacji.

Doradzamy w procesie pozyskiwania finansowania lub refinansowania projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych, począwszy od ustalenia warunków finansowania (tzw. term sheet), poprzez doradztwo związane z przygotowaniem dokumentacji kredytowej, negocjacje zgód czy zezwoleń organów administracji, a skończywszy na zamknięciu transakcji i ustanowieniu uzgodnionych zabezpieczeń.

Reprezentujemy podmioty publiczne w negocjacjach z instytucjami finansowymi UE dotyczących zawierania międzynarodowych umów finansowych, z których środki przeznaczone są na realizację programów inwestycyjnych.

Wobec coraz większych ograniczeń związanych z obowiązkiem spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, samorządy stają przed trudnym wyborem w zakresie źródła finansowania swych wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych.

Leasing zwrotny nieruchomości umożliwia samorządom uzyskanie alternatywnego dla kredytów i pożyczek długoterminowego finansowania inwestycji samorządowych, działalności bieżącej samorządu lub projektów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie „zamrożonych” zasobów majątkowych, dając jednocześnie gwarancję odzyskania nieruchomości po okresie leasingu. Środki pozyskane w ramach leasingu mogą zostać przeznaczone na tzw. wkład własny do projektów finansowanych z perspektywy finansowej UE 2014-2020. Leasing finansowy zwrotny jest narzędziem wpływającym na poprawę indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST (przy braku kwalifikacji leasingu do długu publicznego), zwiększając w ten sposób formalnoprawne (budżetowe) możliwości ponoszenia wydatków, które bez dokonania transakcji nie byłyby możliwe, zabezpieczając przy tym prawo samorządu do odzyskania tytułu prawnego do nieruchomości po zakończeniu leasingu.

Oferta pomocy prawnej Kancelarii w zakresie leasingu zwrotnego nieruchomości obejmuje doradztwo prawne przy wstępnym wytypowaniu przedmiotu leasingu, jego audyt prawny, doradztwo prawne w przedmiocie struktury transakcji i trybu zawarcia umowy leasingu operacyjnego zwrotnego, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji w zakresie realizacji przetargu.