Branże

Transport

Specjalizacja w zakresie prawa transportowego stanowi obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów działalności Kancelarii. Do wieloletniego doświadczenia w tej dziedzinie dokładamy dbałość o ciągłe podnoszenie kompetencji naszego zespołu prawa transportowego. Staramy się nie tylko nadążać za zmieniającymi się przepisami, ale również uczestniczyć w ich tworzeniu poprzez opiniowanie i proponowanie ich zmian w procesie legislacyjnym. Naszym celem jest, aby również nasi Klienci wyprzedzali swoją konkurencję o krok. Najważniejszy jest dla nas stały i bliski kontakt z przedstawicielami branży.

Nasi Klienci działają w branży TSL oraz w sektorze publicznego transportu zbiorowego. Zakresem naszego wsparcia prawnego obejmujemy zarówno przedsiębiorców prywatnych, jak i podmioty publiczne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz spółki komunalne. Pozwala nam to patrzeć na problemy uczestników rynku transportowego w sposób kompleksowy. Dostrzegamy indywidualne potrzeby naszych Klientów i zawsze staramy się uwzględniać specyfikę ich działalności, bez względu na to, czy akurat doradzamy prywatnemu przewoźnikowi, czy też gminie organizującej przetarg na dowozy do szkół.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przewozów krajowych oraz międzynarodowych (CMR), umowy spedycyjne, umowy dotyczące przeładunku, składu, przechowania towarów, a także umowy dotyczące środków transportowych (umowy leasingu, najmu, dzierżawy, sprzedaży). Opracowujemy dla naszych Klientów rozwiązania minimalizujące ich ryzyka i odpowiedzialność. Reprezentujemy przedsiębiorców w relacjach z ubezpieczycielami.

Wspieramy naszych Klientów przy prowadzeniu sporów, które mogą napotkać podczas prowadzonej przez nich działalności, w tym w zakresie dochodzenia należności, konfliktów dotyczących odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, a także przy rozstrzyganiu zagadnień celnych i podatkowych (m.in. procedura składu celnego, akcyza, VAT itp.). Z licznymi sukcesami uczestniczymy w prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej (w tym przed WITD i GITD, Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, Prezesem UTK). Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sporów z przedsiębiorcami i organami państw obcych, które wspieramy współpracując z wyselekcjonowanym gronem zagranicznych kancelarii prawnych.

Wielu naszych Klientów poszukuje dodatkowych źródeł finansowania, a naszą rolą jest odnajdywanie najlepszych dla nich rozwiązań. Pomagamy naszym Klientom w negocjacjach z instytucjami finansowymi, sporządzamy oraz opiniujemy umowy w tym zakresie. Współpracujemy przy przygotowywaniu projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków państwowych i unijnych.

Zakresem naszej praktyki obejmujemy zagadnienia związane ze sprawami pracowniczymi, z naciskiem na szczególne uwarunkowania branży (kontrola nad czasem pracy kierowców, optymalizacja wykorzystania posiadanych kadr). Bliska jest nam problematyka eksploatacji taboru. Reprezentujemy Klientów zajmujących się wynajmem samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, w tym wynajmem długoterminowym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu sporów w zakresie ponadnormatywnego zużycia pojazdów.

Wielu naszych Klientów zobowiązanych jest do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, a nasza Kancelaria oferuje im wsparcie w zakresie organizacji i prowadzenia przetargów (m.in. na zakup, wymianę i naprawę taboru) oraz postępowań o udzielenie koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Często z sukcesami występujemy też jako konsultanci i pełnomocnicy podmiotów prywatnych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieramy ich również na etapie postępowań odwoławczych, oddając do ich dyspozycji nasze doświadczenie zdobyte w trakcie licznych postępowań przed KIO.

Pomagamy organizatorom przy opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji dotyczących kształtowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Sporządzane przez nas analizy obejmują szczególnie interpretację przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tzw. rozporządzenia nr 1370. Opiniujemy projekty uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i proponujemy rozwiązania w zakresie ich współpracy (m.in. projekty porozumień między JST). Przygotowujemy i negocjujemy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Więcej po przejściu na podstronę specjalizacji Publiczny transport zbiorowy