fbpx

Branże

Nowe technologie

Postęp technologiczny dotyczy dzisiaj praktycznie wszystkich dziedzin życia. Nowe technologie to nie tylko kwestia praw autorskich czy organizacja finansowania przez crowdfunding. Naszym Klientom oferujemy cały wachlarz usług, dopasowanych do potrzeb zmieniającego się rynku. Doradzamy zarówno firmom zajmującym się tworzeniem lub dostarczaniem oprogramowania (pod klucz lub w modelu SaaS czy IaaS), start-upom i przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w różnych sektorach, które wdrażają rozwiązania IT lub OT.

Specjalizujemy się we wspieraniu przedsiębiorców przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, tworząc struktury prawne niezbędne dla prowadzenia działań R&D oraz komercjalizacji nowych produktów. Mamy doświadczenie w realizacji projektów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych. Doradzamy podmiotom działającym w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Tworzymy i opiniujemy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, klauzule wymagane przepisami prawa przy prowadzeniu działań w Internecie i z pomocą dedykowanych aplikacji, w tym w szczególności związane z działaniami marketingowymi i e-commerce. Pomagamy tworzyć umowy NDA oraz związane z przygotowaniem programów i aplikacji – wdrożeniowe, utrzymania i rozwoju.

Doradzamy w formalnoprawnych kwestiach związanych z wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Doradzamy podmiotom wchodzącym w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym w szczególności operatorom usług kluczowych i podmiotom publicznym w zakresie procedur i dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa realizowanych przez nie usług. Wykonujemy audyty sprawdzające poziom dostosowania do wymogów prawa i opracowujemy dokumentację compliance w tym obszarze.

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych.

Przejdź do podstrony „Ochrona danych osobowych”

Doradzamy w kwestiach związanych z wymogami dotyczącymi stacji ładowania i magazynów energii, zarówno w zakresie realizacji inwestycji jak i przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci elektroenergetycznej. Opracowujemy regulaminy dotyczące usług ładowania oraz opiniujemy umowy niezbędne do funkcjonowania urządzeń i instalacji związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem i oddawaniem do sieci energii. Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego oraz dystrybutorów przy realizacji ich formalnoprawnych obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Opiniujemy dokumentację związaną z produkcją lub sprzedażą wyrobów związanych z elektromobilnością, w tym w zakresie wymogów dotyczących ich certyfikacji, znakowania i dokumentacji towarzyszącej. Zajmujemy się doradztwem dotyczącym gospodarowania odpadami powstałymi w związku z tymi produktami, w tym opakowaniowymi, bateriami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Opracowujemy koncepcje dotyczące formalnoprawnych aspektów realizacji projektów innowacyjnych, zarówno w obszarze innowacji biznesowych jak i produktowych. Pomagamy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności lub pozyskania finasowania. Doradzamy producentom produktów typu IoT (Internetu rzeczy), opartych na technologii blockchain, wykorzystujących cloudcomputing lub inne innowacyjne rozwiązania, zarówno na etapie R&D jak i komercjalizacji rozwiązań. Identyfikujemy wymogi dotyczące wprowadzania takich produktów do obrotu oraz niezbędnej dokumentacji, w tym związane z ich certyfikacją i znakowaniem.

Wsparcie w dostosowaniu do nowych obowiązków

W związku z nowymi obowiązkami wprowadzonymi ustawą o ochronie sygnalistów  Zespół specjalistów Kancelarii jest gotowy wesprzeć Państwa w dostosowaniu przedsiębiorstwa do nowych wymagań prawnych oraz wdrożenia  procedur zgłoszeń wewnętrznych, w tym w:

  • określeniu adekwatnych do charakteru przedsiębiorstwa struktury oraz ram ich funkcjonowania (tj. rekomendacje dotyczące jednostek/osób upoważnionych w aktualnej strukturze przedsiębiorstwa, kanałów i formy zgłoszeń),
  • przygotowaniu projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych (dokumentu do formalnego wdrożenia w przedsiębiorstwie, uwzględniający przyjęte rozwiązania oraz elementy, obligatoryjne wskazane w przepisach),
  • określeniu parametrów i dokumentów w ramach procesu przetwarzania danych osobowych na potrzeby obsługi zgłoszeń wewnętrznych (z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych stosowanej w przedsiębiorstwie),
  • wsparciu w prowadzeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi albo przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa,
  • wsparciu w ustaleniu zakresu informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, które powinny być przekazane kandydatom do pracy i innym uprawnionym osobom oraz w ustaleniu efektywnego sposobu spełnienia tego obowiązku,
  • wsparciu w procesie weryfikacji otrzymanych zgłoszeń w kanałach wewnętrznych celu określenia siatki działań następczych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia i podjęcia kroków związanych ze zgłoszeniem),
  • szkoleniach dla personelu w zakresie funkcjonowania nowych procedur dotyczących zgłoszeń wewnętrznych, katalogu ustawowych uprawnień, w tym dedykowanych blokach poświęconych dla osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń wewnętrznych w ramach wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa (w szczególności w celu poprawienia świadomości personelu co do przyjętych procedur oraz zapewnienia ich skuteczności).