Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu

W niniejszym dokumencie – Zasady Przetwarzania Danych Osobowych („Zasady”) Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu („Kancelaria”), prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej i innych serwisów Kancelarii, w tym sposób ich ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.

W niniejszych Zasadach zaprezentowano ponadto informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług doradztwa prawnego oraz Kandydatów aplikujących na określone stanowiska.

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zobowiązujemy się do należytej ochrony informacji i danych osobowych, dotyczących Klientów, Kandydatów oraz Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://piszcz.pl/pl/ oraz korzystających z serwisów prowadzonych przez Kancelarię.

I. Definicje

1. Administrator/Kancelaria – oznacza Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084891, posiadającą NIP: 7822109761, REGON: 631284687, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: https://piszcz.pl/pl/, przetwarza dane osobowe Użytkowników.
2. Kandydat – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych na stanowiska, na które aplikuje Kandydat.
3. Klient – oznacza Podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz jakiekolwiek Podmioty (w szczególności osoby fizyczne), których dane osobowe są przetwarzane z uwagi na świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej.
4. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://piszcz.pl/pl/, której administratorem jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://piszcz.pl/pl/.
6. Serwis Prawo w Pracy – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – blog o tematyce prawa pracy tj. „Prawo w Pracy”, działający w domenie: https://www.prawowpracy.pl/.
7. Serwis Wizjer Prawny – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – zawierający porady prawne o tematyce dotyczącej nieruchomości tj. „Wizjer Prawny”, działający w domenie: https://www.wizjerprawny.pl/.
8. Serwis Radar Prawny – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – biuletyn „Radar Prawny” przeznaczony dla kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, działający w domenie: https://biuletyn.piszcz.pl/
9. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny poprzez urządzenie końcowe takie jak np. urządzenia mobilne, czy komputery.
10. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny, którego dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię.

II. Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to unijne rozporządzenie, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia.

RODO weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, w jednakowym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przepisy RODO odnoszą się m.in. do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług doradztwa prawnego oraz za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny, Serwisu Radar Prawny, których administratorem jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

III. Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi, zgodnie z RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny – następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, czy numer telefonu.

Kancelaria ze względu na świadczenie usług prawnych, przetwarza dane osobowe nie tylko Klientów, lecz również innych podmiotów, w szczególności pracowników Klientów, osób reprezentujących Klientów przy zawieraniu umowy z Kancelarią i jej realizacji, dane osobowe stron procesowych i świadków. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię.

IV. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, Kandydatów i Klientów jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084891. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: kancelaria@piszcz.pl i numeru tel.: +48 (61) 859 44 44.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Anna Hoffmann. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: +48 (61) 859 44 44 i za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@piszcz.pl.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Kandydatów i Klientów

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem: Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny, Serwisu Radar Prawny, przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Kancelarię na podstawie udzielonej przez nich zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zawartej umowy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).
4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Kancelarii w celu prowadzenia działań marketingowych przez Kancelarię stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię.

Podanie przez Kandydata danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikuje.

Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne ale niezbędne dla celu wykonania umowy i świadczenia usług doradztwa prawnego.

VI. Cele przetwarzanych danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny oraz Serwisu Radar Prawny

1. Serwis – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej są zbierane w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, skontaktowanie się z Użytkownikiem lub przesłanie oferty handlowej i prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej – poprzez zakładkę „Kariera” są zbierane w celu prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Kancelarię. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.
2. Serwis Prawo w Pracy – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu Prawo w Pracy. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.
3. Serwis Wizjer Prawny – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu Wizjer Prawny. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.
4. Serwis Radar Prawny – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu Radar Prawny. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.

VII. Cel przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Kancelarii odbywa się w celu wykonania zawartej umowy i świadczenia pomocy prawnej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii i w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych.

VIII. Cel przetwarzania danych osobowych Kandydatów

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane w celu wzięcia przez nich udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników, w związku z realizacją celów określonych w pkt VI 1 niniejszych Zasad tj. w zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem znajdującego się na Stronie Internetowej formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Administratora przez okres 2 lat, chyba że w tym okresie Użytkownik cofnie zgodę.

Dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją celów określonych w pkt VI 1 – 4 niniejszych Zasad tj. otrzymywania newslettera za pośrednictwem Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny będą przetwarzane przez Administratora do czasu wypisania się przez Użytkownika z newslettera, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat (tj. przez okres subskrypcji). W ramach realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych Administrator, przed upływem wskazanego w zdaniu poprzednim okresu, ma prawo przesłania do Użytkownika wiadomości SMS lub e-mail z informacją dotyczącą planowanego zakończenia okresu subskrypcji. W przypadku niewyrażenia ponownej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika w celach otrzymywania newslettera za pośrednictwem Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z uwagi na zakończenie okresu subskrypcji.

W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię w celach wskazanych w pkt VI 1-4 niniejszych Zasad, dane te nie będą przetwarzane przez Kancelarię, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

X. Okres przechowywania danych osobowych Kandydatów

Dane osobowe Kandydatów do pracy w celu prowadzonej rekrutacji, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikował Kandydat, chyba że aplikujący Kandydat wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych dla dalszych procesów rekrutacji, w takim wypadku okres przetwarzania może wynosić 1 rok.

W przypadku cofnięcia zgody przez Kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię, dane te nie będą przetwarzane przez Kancelarię, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w dalszym procesie bieżącej rekrutacji.

XI. Okres przechowywania danych osobowych Klientów

Dane osobowe Klientów Kancelarii będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub okres niezbędny do świadczenia pomocy prawnej oraz dodatkowo po zakończeniu ww. okresu w niezbędnym zakresie przez okres przedawniania roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Kancelarię.

XII. Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe oraz biura rachunkowe.

Dane Użytkowników, Klientów i Kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich.

XIII. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom, Klientom i Kandydatom na gruncie RODO?

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania do Administratora:

1. dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
3. usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
5. przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom, Kandydatom lub Klientom przysługuje ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników, Kandydatów lub Klientów objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa Użytkownicy, Kandydaci lub Klienci mogą realizowań w następujący sposób:
1. poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: +48 (61) 859 44 44 i za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@piszcz.pl,
2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

XIV. Skarga do organu nadzoru

Użytkownicy, Kandydaci i Klienci mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

XV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkowników i Kandydatów przetwarzane przez Kancelarię w celach wskazanych w pkt. VI 1-4 niniejszych Zasad, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny) jednak wobec tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, Administrator informuje, że dane te nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe Klientów nie będą profilowane. Wobec danych osobowych Klientów Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

XII. Zmiany Zasad Ochrony Danych Osobowych

Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych. Kancelaria zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Użytkowników.

Informację dotyczące plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies zamieszczonej się na Stronie Internetowej.