fbpx

Wojciech Andrzejewski

Radca prawny, wspólnik, kierownik zespołu ds. energetyki i nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.  Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od kwietnia 2006 r. związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k.

W Kancelarii kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. Wspiera Klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych (energii elektrycznej i gazu, w tym bazujących na standardzie EFET), w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, zwolnień z zasady TPA oraz w sprawach wymierzenia kar). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom energochłonnym w zakresie ich bieżącej działalności w obszarze regulowanym prawem energetycznym.

Posiada także szeroką wiedzę i praktykę w obszarze administracyjnych regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego, gospodarki komunalnej, a także wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Negocjował porozumienia inwestycyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadził szkolenia podejmujące tematykę związaną z procesem inwestycyjnym, doradzał też w procesach przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i komercjalizacji prestiżowych nieruchomości. Reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych, sporach sądowoadministracyjnych oraz w postępowaniach przed Najwyższą Izbą Kontroli.

Wojciech Andrzejewski WspólnikRadca prawny wojciech.andrzejewski@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • doradzał spółkom z największych grup energetycznych w kraju w procesach restrukturyzacji i konsolidacji jak też w procesie nabywania projektów OZE obejmujących w sumie źródła o mocy kilkuset MW;
  • odpowiadał za przygotowanie IRiESD elektroenergetycznej i gazowej dla kilku przedsiębiorstw  energetycznych, Programów zgodności oraz wzorów umów przyłączeniowej, dystrybucyjnej, sprzedaży energii elektrycznej/gazu, kompleksowej – zarówno dla spółek z największych grup energetycznych, dla podmiotów zintegrowanych pionowo jak i dla tzw. sprzedawców alternatywnych;
  • doradzał spółkom z dwóch grup energetycznych w tworzeniu tzw. Programów zgodności, a także w opracowaniu wewnętrznych mechanizmów i procedur mających zagwarantować niezależność działalności OSD w ramach grupy kapitałowej;
  • wspierał jeden z podmiotów z branży energochłonnej w ramach prac legislacyjnych nad ustawą o efektywności energetycznej;
  • negocjował w imieniu jednego z przedsiębiorstw energetyki cieplnej wieloletnią umowę zakupu ciepła, zabezpieczającą dostawy ciepła dla kilkudziesięciu tysięcy odbiorców;
  • reprezentował PKP S.A. w kilkudziesięciu postępowaniach uwłaszczeniowych i sporach komunalizacyjnych z jednostkami samorządu terytorialnego w całym kraju, w tym w procesie uregulowania stanu prawnego terenu tzw. Wolnych Torów w Poznaniu (obszaru w centrum miasta o pow. ok. 30 ha);
  • negocjował w imieniu jednego z inwestorów z Miastem Poznań warunki umowy partycypacyjnej dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego, związanej z budową nowego dworca;
  • doradzał jednej ze spółek z sektora wodno-kanalizacyjnego w procesie uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych przez infrastrukturę przesyłową;
  • doradzał w procesie zmiany studium Poznania, w związku z projektem przekształcenia dawnego terenu przemysłowego w centrum Poznania (ok. 10 ha)  na cele mieszkaniowe;
  • reprezentował Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. w negocjacjach z przewoźnikami kolejowymi w sprawie zawarcia umów PSC.