fbpx

Specjalizacje

Wyroby budowlane

Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i sprzedaży wyrobów budowlanych wymaga nie tylko zaplecza technicznego, ale również spełnienia szeregu wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego. W Kancelarii doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorców i bariery, z jakimi muszą mierzyć się działając na rynku wyrobów budowlanych. Zintensyfikowane kontrole, skomplikowane regulacje i ostra konkurencja cenowa stanowią istotne wyzwania w prowadzonej działalności. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia prawnego.

Zespół Kancelarii zaangażowany w obsługę podmiotów na rynku wyrobów budowlanych tworzą doświadczeni eksperci z różnych dziedzin prawa, którzy dobrze rozumieją techniczne i formalne aspekty związane z prowadzeniem takiego biznesu. Dzięki temu skutecznie wspieramy Klientów na wszystkich etapach prowadzenia działalności – od organizacji procesu produkcyjnego, przez pakowanie i znakowanie wyrobów oraz wprowadzanie ich do sprzedaży, po stosowanie w obiektach budowlanych i obsługę posprzedażową. Pomagamy również w trakcie kontroli prowadzonych przez organy nadzoru rynku u producentów lub sprzedawców oraz reprezentujemy ich interesy w toku postępowań w sprawie wymierzenia kary lub wstrzymania sprzedaży.

Wspieramy Klientów w czasie kontroli prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB). Weryfikujemy zasadność zastrzeżeń co do przyjętego sposobu znakowania wyrobów. Rekomendujemy działania pozwalające na dostosowanie etykiet oraz informacji towarzyszącej wyrobom do obowiązujących przepisów. Pomagamy także określić prawa i obowiązki przedsiębiorców związane z poddaniem kontroli, w tym z pobieraniem próbek na potrzeby badania wyrobów. Przygotowujemy pisma na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego – od uwag do protokołu kontroli po zażalenia i odwołania od rozstrzygnięć, które powodują wstrzymanie sprzedaży, wiążą się z obowiązkiem wycofania wyrobu z rynku albo nakładają kary na producentów lub sprzedawców.

Przygotowujemy lub opiniujemy kontrakty zawierane przez Klientów z wytwórcami wyrobów budowlanych, które mają być sprzedawane pod marką własną (DIY) lub marką wytwórcy. Identyfikujemy zakres dokumentacji, którą importer, producent lub sprzedawca muszą otrzymać od wytwórcy. Wyjaśniamy prawne aspekty związane z informacjami, które muszą znaleźć się na wyrobie lub jego etykiecie oraz weryfikujemy prawidłowość oznakowania znakiem CE albo znakiem budowlanym B. Wspieramy Klientów przy wdrażaniu systemów odpowiedzialnych za etykietowanie. Sprawdzamy czy deklaracja właściwości użytkowych (DOP) lub krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU) została prawidłowo wystawiona i udostępniona. Doradzamy w kwestii obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH i CLP, w tym w zakresie obowiązków rejestracyjnych i związanych ze sporządzaniem kart charakterystyki (MSDS).

Obsługujemy działy marketingu i sprzedaży na etapie tworzenia oferty katalogowej pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Przygotowujemy lub opiniujemy regulaminy sprzedaży oraz polityki cenowe i rabatowe. Doradzamy w zakresie aspektów prawnych i podatkowych przy organizacji akcji promocyjnych, konkursów i eventów marketingowych. Opiniujemy prawidłowość tworzenia zestawów promocyjnych. Pomagamy ustalić zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez nabywców, w tym konsumentów.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych i sporach sądowych związanych ze szkodami powstałymi w związku z nieprawidłowym oznakowaniem lub brakiem deklarowanych właściwości wyrobów budowlanych, które mogą powstać między wytwórcą, producentem, sprzedawcą i nabywcą końcowym, w tym także inwestorem inwestycji budowlanej. Wspieramy w sporach związanych z reklamacjami dotyczącymi wyrobu lub obsługi serwisowej oraz uszkodzeniami związanymi z transportem wyrobów, w tym także w zakresie odpowiedzialności przewoźnika. Opiniujemy zasadność zgłaszanych roszczeń i rekomendujemy strategię procesową.