fbpx

Specjalizacje

Prawo pracy

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi prawne w obszarze prawa pracy. Nasz wykwalifikowany zespół prawników zapewnia doradztwo z zakresu zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Specjaliści Kancelarii sporządzają dokumenty, ekspertyzy i opinie z zakresu prawa pracy, jak również doradzają przy wyborze optymalnych form zatrudniania pracowników, w tym członków zarządów spółek kapitałowych.

Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy. Oferowana obsługa obejmuje w szczególności sporządzanie dokumentów i aktów regulujących materię zbiorowych stosunków pracy, tj. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy oraz tzw. pakietów socjalnych i umów społecznych, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, porozumień lub regulaminów związanych z tzw. zwolnieniami grupowymi, regulaminów korzystania z mienia pracodawcy (telefony, komputery, samochody, itp.).

Prawnicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w  reprezentowaniu pracodawcy w rokowaniach i sporach ze związkami zawodowymi.

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie indywidualnych stosunków pracy. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika. Doradzamy przy sporządzaniu wszelkich dokumentów wiążących się z tzw. indywidualnymi stosunkami pracy, w tym ogłoszeń o rekrutacji, umów o pracę, porozumień oraz wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy, oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy oraz porozumień z pracownikami w tej materii, umów
o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie, umów o zachowaniu poufności.

Sporządzamy projekty kontraktów menedżerskich stosownie do wymagań oraz oczekiwań Klienta, a także reprezentujemy Klientów w negocjacjach na etapie ich zawierania.

Ponadto udzielamy informacji w przedmiocie konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zasad regulacji ich stosunków pracy (prawo właściwe oraz prawidłowe ułożenie relacji pomiędzy stronami stosunku pracy), sporządzamy konieczne wzory dokumentów oraz reprezentujemy Klientów przed organami administracji państwowej.

Kancelaria, przy okazji i w związku z obsługą przekształceń podmiotów gospodarczych, prowadzi doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia.

Świadczymy pomoc prawną mającą na celu dostosowanie polityki zatrudnienia do aktualnych potrzeb pracodawcy, przy zachowaniu wymogów przewidzianych przez prawo pracy.

Oferujemy optymalne rozwiązania w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia dotyczące zwolnień grupowych, czy też przejęć pracowników. Doradzamy w kwestiach stosowania elastycznych form zatrudniania.

Na życzenie naszych Klientów dokonujemy kompleksowych audytów w zakresie prawidłowości oraz kompletności dokumentacji pracowniczej wiążącej się z nawiązywaniem, kontynuowaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy, oceniając w szczególności dokumentację związaną z zatrudnieniem pod kątem zgodności z wewnątrzzakładowymi przepisami prawa pracy. Ponadto analizujemy regulaminy i inne regulacje wewnętrzne w kontekście ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z przygotowaniem oraz wdrożeniem w materii pracowniczej procesów konsolidacji, fuzji, wyodrębniania podmiotów zależnych, bądź też podziału przedsiębiorców działających na rynku.

W ramach procesów przekształceń własnościowych Kancelaria wspiera Klientów i doradza w kwestiach związanych z transferem pracowników do nowego pracodawcy wskutek przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Gwarantujemy praktyczną i kompleksową obsługę przeobrażeń kapitałowych przedsiębiorstw w obrębie stosunków pracowniczych (szkolenia, sporządzenie ekspertyz prawnych, bieżąca obsługa procesu, w szczególności doradzanie stronie pracodawczej w procesie negocjacji pakietów socjalnych, umów społecznych, układów zbiorowych, itp.).

Kancelaria wspomaga Klientów w sprawach będących następstwem wypadków przy pracy. Doradztwo Kancelarii obejmuje analizę kompletności i prawidłowości dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy, a także wsparcie pracodawców we wszelkich czynnościach związanych z konsekwencjami wypadków przy pracy, w tym w negocjacjach i sporach z pracownikami o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu doznanego wypadku. Posiadamy także doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców oraz pracowników wyższego szczebla w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję lub Prokuraturę oraz w postępowaniach sądowych w przedmiocie prawnokarnej odpowiedzialności tych osób za ewentualne uchybienia w zakresie BHP związane z zaistniałym wypadkiem.

Nasi specjaliści i doradcy podatkowi zajmują się doradztwem w zakresie wszelkich aspektów podatkowych i innych obciążeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem.

Reprezentujemy naszych Klientów w przedsądowych postępowaniach pojednawczych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym przed Sądem Najwyższym) oraz w sporach pozasądowych powstałych na gruncie przepisów prawa pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie pracowników.

Piotr Liberski

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

piotr.liberski@piszcz.pl