fbpx

Aktualności

Prawna strona koronawirusa – alert Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy

20 marca, 2020

Szanowni Państwo,

Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 i z obawami oczekujemy na dalsze jej skutki. Sytuacja jest nadzwyczajna i niewątpliwie w sposób dotkliwy odciśnie swoje piętno na wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego. Na przebieg choroby nie mamy nadmiernie istotnego wpływu, natomiast możemy starać się zminimalizować jej skutki. I tutaj już bardzo wiele zależy od świadomości zagrożeń, ale przede wszystkim od rozwiązań pozwalających na poradzenie sobie z nimi. Epidemia za jakiś czas się wyciszy, natomiast z jej skutkami trzeba się będzie borykać w zdecydowanie dłuższym okresie.

Zespół Kancelarii, bez względu na sytuację, z największą troską na bieżąco analizuje zagadnienia związane z prawną stroną epidemii oraz stara się wypracować rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie jej skutków. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna nasi specjaliści nieustannie pracują i pozostają w pełnej gotowości do pomocy Państwu we wszystkich aspektach działalności Państwa Firmy. Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie w zakresie aktualnych problemów oraz praktycznych rozwiązań.

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet wsparcia obejmujący najistotniejsze dziedziny działalności. Szersze wyjaśnienia znajdziecie Państwo w Biuletynie na naszej stronie internetowej biuletyn.piszcz.pl w zakładce Koronawirus, gdzie na bieżąco będziemy uzupełniali najnowsze analizy wpływu epidemii na stan prawno-gospodarczy w naszym kraju.

I.  POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne znacząco ograniczona została praca organów administracji państwowej i samorządowej. Także sądy powszechne i administracyjne nie działają na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to nie tylko odwoływania posiedzeń i rozpraw przed tymi organami i sądami, ale również ograniczonej możliwości składania pism w biurach podawczych. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego ma bezpośredni wpływ na same postępowania, na bieg różnego rodzaju terminów, na skutki niewykonania – z powodu wirusa – określonych czynności administracyjnych i procesowych przez strony postępowania, na przedawnienie roszczeń oraz szereg innych istotnych kwestii. Zidentyfikowanie problemów w tym zakresie, które mogą wpłynąć na Państwa sytuację procesową, z dużym prawdopodobieństwem pozwoli uniknąć negatywnych skutków po Państwa stronie.

II.  WYKONYWANIE UMÓW

Aktualna sytuacja w kraju z pewnością oddziałuje na relacje umowne między kontrahentami. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz występowanie epidemii koronawirusa niewątpliwie w pewnych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych może być traktowany jako wystąpienie siły wyższej. Z taką kwalifikacją związane są różnorodne skutki prawne. Tym samym na gruncie obowiązujących przepisów oraz zawartych umów możliwa jest sytuacja, która upoważnia do skorzystania z klauzuli siły wyższej w przypadku np. dochodzenia kar umownych albo niewykonania umowy przez drugą stronę.

III.  RYZYKO NIEDOZWOLONYCH PRAKTYK RYNKOWYCH

Ograniczenia związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną mogą prowadzić do zakłóceń w łańcuchach dostaw i terminowym wykonywaniu umów. Sytuacja ta zwiększa ryzyko stosowania nieuczciwych i niedozwolonych praktyk rynkowych przez kontrahentów (np. zawyżanie cen, uzależnienie spełniania świadczenia od wprowadzenia dodatkowych postanowień do umowy). Wspieramy naszych Klientów przy przeciwdziałaniu takim praktykom. Sygnalizujemy również, że od 1 stycznia 2020 roku skróceniu uległy maksymalne dopuszczalne ustawowo terminy zapłaty w transakcjach handlowych, co również może oddziaływać na sytuację naszych Klientów w aktualnej sytuacji gospodarczej.

IV.   SPRAWY PRACOWNICZE

W związku ze stanem epidemicznym pojawia się szereg problemów na gruncie prawa pracy. W szczególności wątpliwości związane są z ograniczeniem możliwości świadczenia pracy na dotychczasowych zasadach, zwłaszcza zlecaniem pracy zdalnej, powierzaniem pracownikom innego rodzaju pracy albo tzw. przestoju. Podobnie pewne obiekcje budzą kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę, urlopów, czy nawet badań okresowych i szkoleń BHP. Jakkolwiek nie ma uniwersalnego rozwiązania, to analiza poszczególnych zagadnień w kontekście konkretnych przypadków może pozwolić na wypracowanie możliwie elastycznych rozwiązań.

V.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Prezes UODO ogłosił, że RODO nie może stać się przeszkodą do walki z COVID-19. Jednocześnie odniósł się jedynie do przetwarzania niezbędnego do wdrożenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Wielu przedsiębiorców, którzy muszą zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników lub klientów, stawia to w niepewności na ile mogą wdrożyć środki, które są adekwatne do specyfiki ich działalności, ale wymagają przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to takich kwestii jak mierzenie temperatury, śledzenie lokalizacji pracowników, zbieranie informacji dotyczących ich kontaktu z ogniskami choroby czy przekazywanie informacji o ewentualnych zachorowaniach. Kluczowe jest wypracowanie skutecznych rozwiązań umożliwiających Państwu uniknięcie późniejszych kar. W sieci istnieje szereg realnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność lub bezpieczeństwo pracy zdalnej. Ataki ransomware, wyłudzanie
i kradzież danych z niezabezpieczonych urządzeń, przez fałszywe strony czy aplikacje mobilne stały się codziennością. Jeżeli chcecie Państwo zapewnić ciągłość działania swojego biznesu musicie odpowiednio zabezpieczyć wartościowe dane. Ewentualne problemy muszą być szybko identyfikowane, a procedury sprawnie dostosowywane do dynamicznej zmiany sytuacji.

VI.   SPRAWY KORPORACYJNE

Zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych i rządów, bezpośrednie kontakty między ludźmi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum – tam, gdzie tylko można powinniśmy wybierać zdalne formy kontaktu, aby ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ma to istotne znaczenie w odniesieniu do spotkań wspólników spółek, którzy chcą podejmować niezbędne dla funkcjonowania ich przedsiębiorstwa decyzje w formach wymaganych przez kodeks spółek handlowych. Jest to istotne nie tylko ze względu na zbliżające się terminy związane chociażby
z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, ale także na zgromadzenia, których terminy zostały już wyznaczone. Niektóre działania można podejmować niezależnie od brzmienia umów spółek,
a pozostałe kwestie można usprawnić lub dostosować do kwarantanny z pozoru drobnymi zmianami w aktach korporacyjnych.

VII.  PAKIET POMOCOWY RZĄDU

Polski rząd zamierza walczyć z konsekwencjami kryzysu gospodarczego poprzez pakiet rozwiązań legislacyjnych. Pierwsze zapowiedzi wskazują, iż antykryzysowe instrumenty prawne mogą być bardzo daleko idące. Już dziś wiemy, że zmiany będą dotyczyć obszarów takich jak należności podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, ochrona i wsparcie rynku pracy czy poprawa płynności finansowej przedsiębiorców (wsparcie gwarancyjne, dopłaty do kredytów). Umiejętne korzystanie z nowych rozwiązań prawnych może okazać się kluczową kompetencją dla kontynuowania i rozwoju działalności, dlatego będziemy wspierać naszych Klientów w tym obszarze.

Zespół Kancelarii, jak dotychczas, pozostaje do Państwa dyspozycji. Z uwagi na obecną sytuację, kontakt ze specjalistami możliwy jest zdalnie:

 

1)     Marcin Piszcz, radca prawny, wspólnik zarządzający; obszar: prawo handlowe, nowe technologie, podatki,

Tel. + 48 601 262 254, marcin.piszcz@piszcz.pl

2)     Piotr Liberski, radca prawny, wspólnik zarządzający; obszar: gospodarka komunalna, prawo pracy,

Tel. + 48 607 565 891, piotr.liberski@piszcz.pl

3)     Edyta Hajtka-Komorowska, radca prawny, wspólnik; obszar: wyroby budowlane, spory sądowe,

Tel. + 48 605 855 055, edyta.hajtka@piszcz.pl

4)     Wojciech Andrzejewski, radca prawny, wspólnik; obszar: energetyka,

Tel. +48 887 707 701, wojciech.andrzejewski@piszcz.pl

5)     Monika Bogdał, radca prawny; obszar: ochrona danych osobowych, nowe technologie,

Tel. + 48 726 702 708, monika.bogdal@piszcz.pl

6)     Nastazja Lisek, radca prawny; obszar: prawo handlowe,

Tel. + 48 785 354 347, nastazja.lisek@piszcz.pl

7)     Magdalena Stanek-Sobczak, radca prawny; obszar: nieruchomości,

Tel. + 48 608 133 466, magdalena.sobczak@piszcz.pl

8)     Piotr Szwechłowicz, radca prawny, obszar: publiczny transport zbiorowy, spory sądowe,

Tel. + 48 603 482 903, piotr.szwechlowicz@piszcz.pl.

 

Niezależnie od wskazanych powyżej problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszych publikacji oraz do kontaktu z nami. Powyżej lista naszych specjalistów, z którymi możecie się Państwo kontaktować. W obecnej sytuacji przede wszystkim życzymy Państwu zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy