fbpx

Aktualności

Nowelizacja Ustawy Prądowej

2 lipca, 2019

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2019 r.  weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy prądowej (tj. ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Wspomniana nowelizacja może mieć bardzo istotne znaczenie dla kosztów zakupu przez Państwa energii elektrycznej w 2019 r.

W wyniku nowelizacji istotnie zmieniono mechanizm funkcjonowania „zamrożonych” cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. (tj. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.). W tym okresie prawo do uzyskania obniżki ceny zakupu energii elektrycznej u jej sprzedawcy (w odniesieniu do umów zawartych lub zmienionych w zakresie ceny po 30.06.2018 r.) będzie przysługiwało wyłącznie odbiorcom końcowym, którzy zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:

  • mikroprzedsiębiorcy albo mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Co szczególnie ważne warunkiem możliwości skorzystania z obniżonej ceny będzie konieczność złożenia swojemu sprzedawcy energii – do dnia 27 lipca 2019 roku – oświadczenia (na ustawowym formularzu), potwierdzającego bycie jednym z ww. podmiotów. Brak terminowego złożenia oświadczenia spowoduje, że sprzedawca energii nie będzie zobowiązany do obniżenia wspomnianym podmiotom ceny energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.

Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, nowelizacja umożliwia ubieganie się o dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 roku – w ramach pomocy de minimis. Do ubiegania się o dofinansowanie nie są jednak uprawnieni odbiorcy końcowi wykonujący działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.2) ) oraz eksploatujący tę instalację.

Zakres podmiotów uprawnionych do uzyskania obniżonej ceny energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. zasadniczo nie uległ zmianom.