Informacja o przetwarzaniu danych

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Kancelaria”), ul. Towarowa 35, kod pocztowy: 61-896 Poznań, e-mail: daneosobowe@piszcz.pl, tel. +48 (61) 859 44 44.
 2. 2Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 (61) 859 44 44 lub mailowo iodo@piszcz.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu otrzymywania newslettera, na który dokonano zapisu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, chyba, że w tym czasie zostanie przez Panią/Pana cofnięta zgoda.
 6. Do 3 miesięcy przed upływem okresu subskrypcji zostanie Pani/Pan poinformowana/y o upływie okresu subskrypcji. Jeżeli subskrypcja nie zostanie przez Panią/Pana przedłużona, podane dane z końcem okresu subskrypcji zostaną przez Kancelarię usunięte z bazy odbiorców newslettera.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do otrzymywania newslettera prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte przez Kancelarię.
 11. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz funkcjonariusze, pracownicy, współpracownicy organów ścigania oraz organów sprawiedliwości.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na www.piszcz.pl w Polityce Prywatności.